تقاضا برایPETبازیافتی :

تقاضا برایPETبازیافتی :

pet بازیافتی

موارد کاربردPETبازیافتي: مهمترین کاربردهایPETبازیافتي در تولید الیاف، ورق، تسمه، ظروف، قطعات تزریقي، بطری ميباشدPETبازیافتي ازPETنو و دست نخوردهتقریبا غیر قابل تشخیص مي باشد و مي تواند به محصولات قابل رقابت در بازارهای مختلف تبدیل شود. یکي از کاربردهای مهمPETبازیافتيتولید دوباره بطری مي باشد. در این فرآیند بطریهای مصرف شده به تراشههای قابل استفاده برای تولید بطری با قیمت کمتر از ماده نو تبدیل میشوند.
يکی دیگر از کاربردهایPETبازیافتي تولید الیاف پلي استر مي باشد که در تولید نخ نایلوني برای قالیبافي ،موکت بافي ،صنایع کیف و کفش و درصد کمي در پوشاک استفاده مي شود. این الیاف به طور گسترده در تولید فرش و پوششهایتزئیني و روکش مبل مورد استفاده قرار مي گیرد.
ازPETبازیافتي همچنین برای بسته بندیthermoformingمواد غذایي مثل تخم مرغ و سبزیجات مورداستفاده قرار مي گیرد. از کاربردهای دیگرPETبازیافتي در تولید ورق مي باشد. این ورق ها در رنگهایشفاف، سبز و سیاه تولید مي شوند. یکي دیگر از کاربردهای جدیدPETبازیافتي در تولید پالت های پلاستیکي مي باشد. برای تولید پالت از یکفرآیند تکامل یافته تحت عنوان تزریق تراکمي استفادهشده که طي آن پرک های مواد ضایعاتي وارد سیستمگردیده و در انتها محصول نهایي یعني پالت ،تحویل گرفته مي شود. با توجه به اینکه تولید پالت های چوبيباعث تخریب بیشتر جنگلها شده، لذا پالتهای پلاستیکي بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. شکل شماره3الگوی مصرفPETبازیافتي را در جهان نشان مي دهد. همانطور که در شکل زیر دیده مي شودحدود60درصدPET بازیافتي در دنیا برای تولید الیاف به کار مي رود.
که در کشور ما با توجه به استانداردهای حاکم بر بسته بندی مواد غذایي(در ظروف نو)این الگوی مصرف جهاني رعایت نمي شود بطوریکه نزدیک به70درصدpetبازیافتي در پروسه تولید الیاف پلي استر قرار مي گیرد و30درصد از آن جهت تولید تسمه ،صنایع غیر غذایي،فیلم و ورق و غیره است .در ادامه گزارش به سه صنعت کشور که ازPETبازیافتي بعنوان مواد اولیه استفاده مي کنند شامل الیاف پلي استر ، تسمه ، ورق و فیلم بعنوان بخشي از تقاضا آورده شده است.