هاتواش قهوه ای

هاتواش قهوه ای

دابل هات واش شده با  ناخالصی کمتر از 200 ppm

توضیحات تکمیلی محصول

توضیحات تکمیلی

توضیحات تکمیلی محصول